Öne Çıkanlar
Guru Dive Dalış Merkezi - Tüplü Dalış Eğitimi - Dalgıç Kursu

TSSF Donanımlı Dalış Talimatnamesi (07.02.2014 Tarihli)

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU
DONANIMLI DALIŞ TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1

(1) Bu Talimatın amacı; Ülkemiz karasularını kapsayan denizler, iç sular, havuzlarda ve dalış yapılabilen akvaryumlarda yapılacak tüm sportif amaçlı donanımlı dalışlarda ve dalışta uzmanlık eğitimlerinde uyulacak kuralların düzenlenmesini, dalış etkinlikleri ve eğitimleri düzenleyen dalış merkezleri ve sualtı spor kulüplerinin uyacakları standartları ve dalıcılıkla ilgili tüm esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2
(1)
 Bu Talimat, sualtı etkinlikleri ile ilgili olarak dalış merkezlerinin, sualtı sporları kulüplerinin ve dalıcıların güvenli donanımlı dalış yapabilmeleri için uyacakları kural ve standartlarla bu birimler ile dalıcıların denetlenme ve yetkilendirilme esas ve usullerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3
(1)
 Bu Talimat,  21/5/1986 tarih ve 3289 sayılı  Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesine, 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6/(i) maddesine, 23/11/2006 tarihli ve 26355 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Ana Statüsüne ve 10/9/2008 tarihli ve 26993 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4
(1)
 Bu Talimatta geçen;
a) Başka Eğitim Sistemi Dalıcı ve Dalış Eğitmeni Belgesi: TSSF/CMAS dışındaki bir başka dalış eğitim sisteminin dalıcı ve dalış eğitmeni belgesini,
b) Bilgi Kayıt Formu: Dalış kuruluşlarının vermiş oldukları eğitim sonunda dalıcı ve eğitmen belgesi istemek için doldurdukları ve Federasyona gönderdikleri formu,
c) CMAS: Dünya Sualtı Etkinlikleri Konfederasyonunu (Confederation Mondiale des Activites Subaquatiques),
ç) Dalıcı: Federasyonun verdiği veya onayladığı dalıcı belgesi olan ya da bu belgeye eş değer başka bir sportif dalış öğretisine ilişkin dalıcı belgesi olan ve donanımlı dalış (SCUBA) yapan kişiyi,
d) Dalıcı Belgesi: Federasyonca verilen dalıcı kimliğini ve diplomasını,
e) Dalıcı/Eğitmen Kimliği: Federasyonca verilen TSSF/CMAS dalıcı ve eğitmen kimliğini,
f) Dalıcı/Eğitmen Diploması: Federasyonca verilen TSSF/CMAS duvar diplomasını,
g) Dalış Bildirim Formu: Dalış kuruluşlarının, dalıştan önce dalışın yeri, tarihi ve dalıcıların adlarını içeren ve ilgili resmi kurumlara vermekle yükümlü oldukları bildirim formunu,
ğ) Dalış Eğitmeni: Federasyonun dalış eğitmeni belgelerinden birisi ya da başka bir sportif dalış öğretisinin eşdeğer eğitmenlik belgesi olan ve belge düzeyinin sınırları içerisinde donanımlı dalış (SCUBA) eğitimi veren ya da eğitim dalışı yaptıran dalıcıyı,
h) Dalış Eğitmeni Belgesi: Federasyonca verilen dalış eğitmeni kimliğini ve diplomasını,
ı) Dalış İzin Kimliği: TSSF/CMAS dalıcı/eğitmen eğitim sistemi dışında bir başka bir eğitim sistemine ilişkin belgesi olan T.C. vatandaşı dalıcı ve dalış eğitmenlerinin, Türkiye karasuları ile iç sularında dalış yapabilmeleri için sorulduğunda yetkililere göstermek zorunda oldukları Federasyondan almış oldukları kimliğini,
i) Dalış Kayıt Defteri: Dalıcıların yaptıkları donanımlı dalışlara ilişkin ayrıntılı bilgileri kapsayan ilgili dalış kuruluşu ya da kuruluş eğitmenine onaylattıkları defterini,
j) Dalış Kuruluşu: Sualtı sporları kulüplerini ve dalış merkezlerini,
k) Dalış Merkezi: Bu Talimat ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği kapsamında yer alan sportif dalış etkinliklerini yapabilmek amacıyla, Türk Ticaret Kanununda tanımlanmış ticari şirket, ortaklık ya da özel kişi statüsünde bulunan, aynı statü ve amaçlarla fiilen dalış yaptıran ve/veya dalış eğitimi veren özel turizm ve/veya sualtı sporları merkezlerini,
l) Disiplin Kurulu: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Disiplin Kurulunu,
m) Disiplin Talimatı: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Disiplin Talimatını,
n) Eğitim Dalışı: Dalıcı adaylarının ilk eğitimlerinin başlatılması ve her düzeydeki dalıcıların belge düzeylerinin yükseltilmesi amacı ile Federasyonun yetki belgeli bir dalış kuruluşunda görevli dalış eğitmeni eşliğinde düzenlenen dalışları,
o) Engelli dalışı: Fiziksel veya zihinsel engelliler için uygulanacak özel eğitim gerektiren donanımlı dalış programını,
ö) Federasyon: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunu (TSSF) ,
p) Federasyon Başkanı: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanını,
r) Gece Dalışı: Sualtı fauna florasının tanınması ve gece sualtı canlılarının aktif hayatının görülmesi amacıyla gün batımından itibaren yapılan dalışı,
s) Geçici Dalış Kimliği: Dalış eğitimi sonunda bilgi kayıt formu ekinde bulunan ve içeriğinin doldurularak dalış kuruluşlarınca dalıcıya verilen süreli geçici kimliğini,
ş) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
t) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
u) İl Temsilcisi: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu il temsilcisini,
ü) Kolluk görevlileri: Sahil güvenlik, emniyet ve jandarma birimlerini,
v) Rehber Dalıcı: Dalış kuruluşlarında dalış yapmakta olan yerli ve yabancı dalıcılara, ülkemizin sualtı doğal ve kültürel değerlerinin tanıtımı, gözetimi ve korunması amacı ile rehberlik ve gözetmenlik yapan rehber dalıcı belgesi olan dalıcıyı
y) Sportif Dalış: Sualtını tanımak, sualtı canlılarını ve doğasını gözlemlemek, dalış deneyimini artırmak ve sualtını görüntülemek için eğlence ve dinlence amacıyla yapılan donanımlı dalışı,
z) Sualtı Sporları Kulübü: Dernekler Kanununa göre kurulmuş, Genel Müdürlük ve Federasyonca tescili yapılmış spor kulübünü,

aa) Tanıtım Dalışı: Sualtını ve donanımlı dalışı tanıtmak ve sevdirmek amacı ile dalıcı belgesi olmayanlara ön bilgi verilerek bir dalış kuruluşunda görevli dalış eğitmeninin bire bir gözetiminde gerekli güvenlik önlemlerini alarak 5 metre derinliği geçmemek koşulu ile yapılan dalışı,
bb) Uzman Dalıcı: Federasyonun uzmanlık eğitim sistemi kapsamındaki dalışlara yönelik eğitim almış ve bu dalda belgesi olan dalıcıyı,
cc) Uzman Dalıcı Eğitmeni: Federasyonun uzmanlık dalış eğitimi sistemine uygun eğitim ve belge vermeye yetkili eğitmeni,
çç) WRSTC: Dünya Sportif Donanımlı Dalış Eğitim Kurulunu (World Recreational Scuba Training Council),
dd) Yetki Belgesi: Dalış etkinliğinde bulunabilmek için Federasyonca verilen belgeyi,
ee) Yönetim Kurulu: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Yönetim Kurulunu,
ff) Yönetmelik: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliğini,
gg) Sualtı Hekimi: Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı hekimlerini, tanımlar.

İKİNCİ BÖLÜM - Dalış Eğitimlerine Katılma Koşulları ve Belgeleri
Dalıcı eğitimlerine katılma koşulları
MADDE 5
(1)
 Dalıcı eğitimi alabilmek için gerekli koşullar ve istenecek belgeler;

a) Bir yıldız dalıcı;
1) 14 yaşını doldurmuş olmak, 18 yaşından küçükler için velisinin onay belgesi olmak,
2) Yüzme bilmek,
3) Bu Talimatın 18. maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek.

b) İki yıldız dalıcı;
1) 15 yaşını doldurmuş olmak, 18 yaşından küçükler için velisinin onay belgesi olmak,
2) Bu Talimatın 18. maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek,
3) Bir yıldız dalıcı ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgesi olmak
4) Bir yıldız dalıcı belgesini ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldıktan sonra en az 20 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek.

c) Üç yıldız dalıcı;
1) 18 yaşını doldurmuş olmak,
2) Bu Talimatın 18. maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek,
3) İki yıldız dalıcı ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgesi olmak,
4) İki yıldız dalıcı belgesini ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldıktan sonra en az 50 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek,
5) En az ilköğretim ya da ilkokul diploması olmak,
6) Federasyonun ilkyardım, yön bulma ve derin dalış uzman dalıcı belgesine sahip olmak.

ç) Rehber dalıcı;
1) T.C. vatandaşı olmak,
2) En az ilköğretim ya da ortaokul diplomasına sahip olmak,
3) Üç yıldız dalıcı belgesini aldıktan sonra en az altı ay geçmiş olmak ve en az 50 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek,
4) Bu Talimatın 19. maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek,
5) Federasyonca belirlenmiş bir yabancı dili bilmek ve Federasyonun açacağı sınavda başarılı olmak,
6) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
7) 07/1/1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Federasyon Disiplin veya Ceza Talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydı ile; bir defada altı aydan fazla veya bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak,
8) Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş ya da ödenmemiş para cezası bulunmamak,

d) Uzman dalıcı;      
1) İlkyardım, irtifa dalışı, batık dalışı, sualtı fotoğrafçılığı, sualtı videoculuğu,  üst düzey yüzerlik, malzeme bilgisi ve bakımı, oksijen kullanımı uzmanlık eğitimlerine katılabilmek için bir yıldız dalıcı belgesine sahip olmak,
2) Derin dalış, gece dalışı, akıntı dalışı, yön bulma, arama kurtarma, nitroks, kovuk dalışı uzmanlık eğitimlerine katılabilmek için en az iki yıldız dalıcı belgesine sahip olmak,
3) Tanıtım dalışı, tüp doldurma uzmanlık eğitimlerine katılabilmek için en az üç yıldız dalıcı belgesine sahip olmak.

Dalış eğitmeni olabilme koşulları
MADDE 6
(1)
 Dalış eğitmeni eğitimi alabilmek için istenecek belgeler ve eğitmen olabilme genel koşulları;
a)Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
b)07/1/1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Federasyon Disiplin veya Ceza Talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydı ile; bir defada altı aydan fazla veya bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak,
c)Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş ya da ödenmemiş para cezası bulunmamak,

(2) Dalış eğitmeni eğitimi alabilmek için istenecek belgeler ve eğitmen olabilme özel koşulları;

a) Bir yıldız dalış eğitmeni;
1) Üç yıldız dalıcı ya da Federasyonca onaylanmış eşdeğer bir belgesi olmak,
2) Üç yıldız dalıcı belgesini ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldıktan sonra en az altı ay geçmiş olmak,
3) Üç yıldız dalıcı belgesini ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldıktan sonra en az 50 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek,
4) Bu Talimatın 19. maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek,
5) En az ilköğretim ya da ortaokul bitirmiş olmak,
6) Üç yıldız dalıcının sahip olma mecburiyetinde olduğu uzmanlıklara ek olarak oksijen kullanımı ve gece dalışı uzmanlıkları ve ayrıca seçeceği diğer 5 adet uzmanlığa ait uzman dalıcı belgesine sahip olmak,    
7) Yetkili bir dalış kuruluşunda eğitim aldıktan sonra Federasyonun açacağı bir yıldız eğitmen sınavında başarılı olmak.

b) İki yıldız dalış eğitmeni;
1) TSSF/CMAS bir yıldız dalış eğitmeni olmak,
2) Bir yıldız dalış eğitmeni belgesini aldıktan sonra bir dalış kuruluşunda bir yıl kayıtlı eğitmen olmak,
3) Bir yıldız dalış eğitmeni belgesini aldıktan sonra Federasyonun yetkili dalış kuruluşlarında kayıtlı eğitmen olarak en az 50 dalıcı belgesi vermiş olmak ve imzaladığı bilgi kayıt formlarını belgelendirmek,
4) Bu Talimatın 19. maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek,
5) En az lise ya da dengi okul bitirmiş olmak,
6) Yetkili bir dalış kuruluşuna kayıtlı bir eğitmenden eğitim aldıktan sonra Federasyonun açacağı iki yıldız eğitmen sınavında başarılı olmak.

c) Üç yıldız dalış eğitmeni;
1) TSSF/CMAS iki yıldız dalış eğitmeni olmak,
2) İki yıldız dalış eğitmeni belgesini aldıktan sonra Federasyonun yetkili dalış kuruluşlarında en az 2 yıl kayıtlı eğitmen olmak ve bunu belgelemek,
3) İki yıldız dalış eğitmeni belgesini aldıktan sonra Federasyonun yetkili dalış kuruluşlarında en az 30 kişiye iki yıldız ve 15 kişiye üç yıldız dalıcı belgesi vermiş olmak ve imzaladığı bilgi kayıt formlarını belgelendirmek,
4) Bu Talimatın 19. maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek,
5) En az lise ya da dengi okul bitirmiş olmak,
6) Federasyonun açacağı üç yıldız eğitmen eğitimi öncesinde yapılacak ön sınavda başarılı olmak koşulu ile üç yıldız eğitmen eğitimine katılmak ve başarılı olmak.

ç) Uzman dalıcı eğitmeni;
1) En az iki yıldız dalış eğitmeni olmak,
2) Eğitmeni olacağı uzmanlığın uzman dalıcı belgesine sahip olmak,
3) Federasyonun yetkili dalış kuruluşlarında son beş yılda en az üç yıl veya son iki yıldır kayıtlı eğitmen olmak ve belgelemek,
4) Bu Talimatın 19. maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek,
5) En az lise ya da dengi okul bitirmiş olmak,
6) Federasyonun açacağı uzman dalıcı eğitmenliği kursunu tamamlamak ve açılacak sınavda başarılı olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Dalıcı ve Eğitmenlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Eğitim Standartları ve Eğitim Sistemi
Dalıcıların görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 7

(1) Dalıcıların görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Bir yıldız dalıcı:
Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim ve belge almış olmalıdır. Yeterli teorik eğitimi almış, dalış donanımlarını tek başına takıp, sökebilen, bu ekipmanları sığ sularda doğru olarak kullanabilen, tüm dalış becerilerini kolaylıkla uygulayabilen, yanında üç yıldız dalıcı ya da dalış eğitmeni olması koşulu ile en çok 18 metre derinliğe kadar dalış yapabilen dalıcıdır. Gece dalışı yapamaz.

b) İki yıldız dalıcı:
Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim ve belge almış olmalıdır. Açık deniz dalış deneyimi olan ve yanında en az iki yıldız dalıcı ile birlikte en çok 30 metre derinliğe kadar dalış yapabilen dalıcıdır. Dalış eğitmeni eşliğinde eğitim amacıyla en çok 42 metre derinliğe kadar dalış yapabilir. 18 yaşından küçük dalıcılar yanında üç yıldız dalıcı ya da dalış eğitmeni olması koşulu ile en çok 24 metre derinliğe kadar dalış yapabilir. Gece dalışı yapabilir.

c) Üç yıldız dalıcı:
Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim ve belge almış olmalıdır. Her düzeyde dalıcılara sualtında önderlik yapabilecek beceri ve deneyimi olan dalıcıdır. Önderlik yaptığı dalıcıların güvenli dalış kurallarına uygun dalış yapmalarını sağlamakla yükümlüdür. Dalış liderliği yapabilir, dalışla ilgili kural dışı davranışlarda bulunanları uyarmaya ve gerekirse dalıştan alıkoymaya yetkilidir. Önderliğini yaptığı dalıcıların güvenliğinden birinci derecede sorumludur. En çok 30 metre derinliğe kadar dalış yapabilir ve yaptırabilir. Dalış eğitmeni eşliğinde ve eğitim amacıyla en çok 42 metreye kadar asistan olarak dalış yapabilir. Tanıtım dalışı uzmanı belgesini aldıkları takdirde, yetki belgesi almış bir dalış kuruluşunda kayıtlı olmak koşulu ile aynı dalış kuruluşuna kayıtlı eğitmenin gözetiminde tanıtım dalışı yaptırabilirler.

ç) Rehber dalıcı:
Yetki belgesi bulunan bir dalış kuruluşuna kayıtlı bulunan ve Federasyonun düzenlediği uyum seminerine katılmış olan bir üç yıldız eğitmenin açtığı Rehber Dalıcı Kursunu tamamlamış ve Federasyonun açtığı sınavda başarılı olmuş en az üç yıldız dalıcıdır. Karasularımızda dalış yapmak isteyen yerli ya da yabancı uyruklu dalıcılara, görevli olduğu yetkili dalış kuruluşu adına, sualtının doğal ve kültürel değerlerinin tanıtılması ve korunması amacıyla sualtında ve/veya su üstünde rehberlik ve gözetmenlik yapar, sualtının zarar görmesine engel olur. Rehber dalıcının her dalış etkinliğinde bulunması şarttır.  Etkinlik sırasında teknede ya da suda bulunabilir. Dalış kuruluşunun yetkili rehberi geçerli bir mazereti nedeniyle o günkü dalış etkinliğine katılamazsa, dalış kuruluşu bölgesindeki başka bir kuruluşta görevli rehber dalıcıyı geçici olarak görevlendirebilir. Geçerli mazeret dalış öncesi bölgedeki yetkili kolluk görevlilerine bildirilir.

d) Uzman dalıcı:
Federasyonun eğitim sisteminde yer alan ve uzmanlık gerektiren konuda yetkili dalış kuruluşlarınca yapılan eğitimde başarılı olmuş ve o konuda uzman dalıcı belgesi olan dalıcıdır. Her bir uzmanlığın yetki ve sorumluluğu o uzmanlığa ait eğitim materyallerinde yer alır. Derin dalış uzmanlık belgesine sahip dalıcılar en çok 40 metre derinliğe kadar donanımlı dalış yapabilirler. Nitroks dalışlarında kullanılacak olan havanın içindeki oksijen oranı ayarlanarak (en fazla %40 – ean40)  hazırlanan hava ile en fazla 30 metre derinliğe kadar donanımlı dalış yapılabilir.

Federasyonun uzmanlık eğitimleri:
1) İlk yardım,
2) Derin dalış,
3) Gece dalışı,
4) İrtifa dalışı,
5) Akıntı dalışı,
6) Batık dalışı,
7) Yön bulma (Navigasyon),
8) Arama kurtarma,
9) Sualtı fotoğrafçılığı,
10) Sualtı videoculuğu,
11) Üst düzey yüzerlik,
12) Tanıtım dalışı,
13) Nitroks,
14) Oksijen kullanımı,
15) Kovuk dalışı,
16) Tüp doldurma,
17) Malzeme bilgisi ve bakımı.

Dalış eğitmenlerinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 8
(1)
 Dalış eğitmenlerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Bir yıldız dalış eğitmeni:
Federasyonun yetkili bir dalış kuruluşundan eğitim almalı ve Federasyonun düzenlediği eğitmen sınavında başarılı olmalıdır. Federasyondan yetki belgesi almış bir dalış kuruluşunda kayıtlı olmak koşulu ile bir yıldız ve iki yıldız dalıcı eğitimlerini vermeye, sınavlarını yapmaya, değerlendirmeye, başarılı olanların bilgi kayıt formlarını imzalamaya yetkilidir. Öğrencilere Federasyon eğitim sistemine uygun eğitimi en iyi biçimde vermekle yükümlüdür. Tanıtım dalışı yaptırabilir. Görevlisi olduğu dalış kuruluşunun yaptırdığı tüm dalışlarda, dalışın planlanmasından ve dalıcıların güvenliğinden birinci derecede sorumludur. Eğitmene kısmi ve/veya tamamen dalamaz raporu verildiğinde teorik eğitim verebilir  ancak sualtında eğitim veremez ve dalıcı belgelerini imzalayamaz.

b) İki yıldız dalış eğitmeni:
Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim almalı ve Federasyonun düzenlediği eğitmen sınavında başarılı olmalıdır. Bir yıldız dalış eğitmenin yetkilerine ek olarak; yetkili dalış kuruluşu açmaya, üç yıldız dalıcı eğitimlerini vermeye, sınavlarını yapmaya, değerlendirmeye ve başarılı olanların bilgi kayıt formlarını imzalamaya yetkilidir. Uzman dalıcı eğitmeni eğitimine katılabilir, belge aldıklarında uzman dalıcı eğitimi verebilir. Federasyon adına dalış kuruluşlarını denetlemek üzere görevlendirilebilir. Görevlisi olduğu dalış kuruluşunun yaptırdığı tüm dalışlarda en iyi şekilde dalış planlaması yaptırmak ve uygulatmakla yükümlüdürler. Yaptırdıkları tüm dalışlarda, dalışın planlanmasından ve dalıcıların güvenliğinden birinci derecede sorumludur. Eğitmene kısmi ve/veya tamamen dalamaz raporu verildiğinde teorik eğitim verebilir ancak sualtında eğitim veremez ve dalıcı belgelerini imzalayamaz. Bu eğitmenler dalış gerektirmeyen uzmanlık eğitimlerini vermeye, sınavlarını yaptırmaya, değerlendirmeye ve başarılı olanların bilgi kayıt formlarını imzalamaya yetkilidir.

c) Üç yıldız dalış eğitmeni:
Federasyonun düzenlediği eğitime katılarak belge almış olmalıdır. İki yıldız eğitmenin yetkilerine ek olarak; Federasyondan yetki belgesi almış bir dalış kuruluşunda kayıtlı olmak koşulu ile bir yıldız ve iki yıldız dalış eğitmeni eğitimlerini verir. Federasyonun açtığı uyum seminerine katılmak koşuluyla Rehber Dalıcı eğitimi verebilir. Eğitimler sonunda dalış kuruluşu adına öğrencilerin adlarını Federasyonun açacağı sınava girebilmeleri için Federasyona bildirir. Eğitimlerini verdiği eğitmen ve rehber dalıcı adayları ile ilgili olarak gerekli evrakları eğitim öncesi almakla ve Federasyonun açacağı sınava gönderdikleri adaylara bu evrakların bir kopyasını vermekle yükümlüdür.  Sınavda başarılı olanların bilgi kayıt formlarını düzenler ve imzalar. Federasyonca düzenlenen rehber dalıcı, bir ve iki yıldız dalış eğitmeni sınavları ile uzman dalıcı eğitmeni, üç yıldız dalış eğitmeni eğitim ve sınavlarında görev alabilir. Görevlisi oldukları dalış kuruluşunun yaptırdığı tüm dalışlarda dalışın planlanmasından ve dalıcıların güvenliğinden birinci derecede sorumludur. Eğitmene kısmi ve/veya tamamen dalamaz raporu verildiğinde teorik eğitim verebilir ancak sualtında eğitim veremez ve dalıcı belgelerini imzalayamaz. Bu eğitmenler dalış gerektirmeyen uzmanlık eğitimlerini vermeye, sınavlarını yaptırmaya, değerlendirmeye ve başarılı olanların bilgi kayıt formlarını imzalamaya yetkilidir.

ç) Uzman dalıcı eğitmeni:
İlgili uzman dalıcı belgesine sahip olup Federasyonun uzman dalıcı eğitmeni eğitimi ve sınavına katılıp belge almış olan en az iki yıldız dalış eğitmenidir. Federasyon tarafından yeni açılan uzmanlıklar için, uzman dalıcı eğitmeni eğitimine katılacak olanlarda uzman dalıcı belgesine sahip olma koşulu aranmaz.

Dalıcı ve Eğitmen Eğitimi Standartları ve Eğitim Sistemi
MADDE 9
(1)
 Federasyonun tüm dalıcı ve uzman eğitimlerinin program, süre, müfredat ve minimum standartları Federasyonun resmi web sitesinde ve eğitim materyallerinde yer aldığı gibidir.

(2) Yetkili dalış kuruluşlarında görevli üç yıldız eğitmenlerin açacakları eğitmen ve rehber eğitimleri kurs başlama tarihinden en geç 15 gün önce Federasyona bildirilmiş olmalıdır. Bu amaçla Federasyonun hazırladığı Eğitmen ve Rehber Eğitimi Bilgi Formu (Form 6)  kullanılır.  Form üzerindeki ilgili yerler eksiksiz olarak doldurulup Federasyona gönderilir.

(3) Kurs bildiriminden sonra herhangi bir sebeple kursun iptali ya da kursun yapılacağı yeri değiştirme ihtiyacı ortaya çıkarsa, söz konusu kursun yapılacağı yerin değişikliğini ve/veya ilgili kursun iptal yazısının Federasyona en geç o kursun başlama tarihinden 24 saat önce ulaştırılması zorunludur. İlgili kursun, kurs yeri değişikliği veya iptal ihtiyacının tatil günlerine denk gelmesi halinde, ilgili değişiklik ve/veya iptal yazısının Federasyona faks ya da elektronik posta yoluyla ulaştırılması zorunludur.

(4) Kurs tamamlandıktan sonra yetkili dalış kuruluşu ve eğitimi veren üç yıldız eğitmen/ler tarafından Eğitmen ve Rehber Eğitimi Sonuç Belgesi (Form 7) doldurularak Federasyona yollanır. Ayrıca Dalış Eğitmeni Sınavı Katılım İstek Belgesi (Form 8) doldurularak adaya teslim edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Federasyonca Düzenlenen Eğitim ve Sınavlar
Bir ve iki yıldız eğitmen sınavı açılması
MADDE 10

(1) Bir ve iki yıldız dalış eğitmeni sınavları her yıl Federasyonca gerekli görülen sayıda yapılır. Sınavın yapılacağı yer, tarih ve katılımcı sayısı Federasyon tarafından belirlenir. Sınavların yeri, tarihi ve süresi sınav tarihinden en az bir ay önce ilan edilir. Sınavlar, Federasyonca görevlendirilen en az dört kişilik sınav kurulu tarafından düzenlenir. Sınav kurulundaki eğitmenlerin üç yıldız dalış eğitmeni olması zorunludur. Federasyon Başkanı, sınavı izlemek ve sınav kurulunun çalışmalarını denetlemek için en az iki kişiden oluşan denetleme kurulu oluşturabilir. Görevli eğitmenlerin ve denetçilerin tüm giderleri Federasyonca karşılanır. Sınavlarının katılım ücreti Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Bir ve iki yıldız eğitmen sınavına katılacaklarda aranan koşullar
MADDE 11
(1)
 Bir ve iki yıldız dalış eğitmen sınavlarına, bir dalış kuruluşunun yetkili üç yıldız eğitmenden eğitmen eğitimi almış olan eğitmen adayları katılabilir. Dalış kuruluşundan eğitim aldığına ilişkin eğitimi veren üç yıldız eğitmenin onaylı yazılı belgesi ve bu talimatın ilgili maddelerinde belirtilen belgelerin dalış kuruluşu tarafından onaylanmış birer kopyası ile Federasyonun banka hesabına yatırdığı sınav ödenti belgesini Federasyona sınav tarihinden önce teslim eder. Adaylar yine bu talimatta belirtilen sağlık koşulları ve gerekli uzmanlık belgelerini de sınavdan önce Federasyona iletirler. Belgeleri noksan veya uygun olmayanlar sınava alınmazlar. Bu durum bir tutanakla saptanır.

Bir ve iki yıldız eğitmen sınavında uygulanacak sistem
MADDE 12
(1)
 Bir ve iki yıldız dalış eğitmeni sınavları yazılı sınav, pratik eğitim konularını içeren uygulama sınavları ve konu anlatımı ve anlatım tekniklerini içeren uygulama sınavlarından oluşur. Bir yıldız dalış eğitmeni sınav başarı puan ortalaması 100 üzerinden en az 70,  iki yıldız dalış eğitmeni sınav başarı puan ortalaması en az 80’dir.

(2) Adaylar sınav kapsamında;
a) Bir, iki ve üç yıldız dalıcı eğitimi konularından ve ders materyallerinden,
b) Bir ve iki yıldız eğitmen adayları bir ve iki yıldız dalıcı, iki yıldız eğitmen adayları ayrıca üç yıldız dalıcı eğitim programlarından,
c) Bir, iki ve üç yıldız dalıcı pratik becerilerinden,
d) Kendi düzeylerinde zorunlu olarak aldıkları uzmanlıkların teorik ve pratik becerilerinden,
e) Pratik ve teorik konulardaki ders anlatım ve uygulama tekniklerinden,
f) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve ilgili Talimatlarından sorumludurlar.

(3) Sınav sonunda sınav kurulu, katılan tüm adayların aldıkları notları ve sınav tutanaklarını içeren bir rapor hazırlayarak Federasyon Başkanlığına sunar. Başarılı olanların adları ilgili dalış kuruluşuna yazılı olarak bildirilir. Dalış kuruluşu, sınavda başarılı olanların bilgi kayıt formlarını düzenleyerek Federasyona gönderir. Federasyon, bilgi kayıt formuna göre düzenleyeceği eğitmen belgelerini dalış kuruluşuna bilgi vererek ilgili kişiye gönderir.

Üç yıldız eğitmen eğitimi ve sınavı
MADDE 13
(1)
 Üç yıldız dalış eğitmeni eğitimi Federasyonca gerekli görülen sayıda yapılır. Üç yıldız dalış eğitmeni eğitiminin içerikleri, sınavın yapılacağı yer, tarih ve katılımcı sayısı Federasyon tarafından belirlenir. Sınavların yeri, tarihi ve süresi sınav tarihinden en az bir ay önce ilan edilir. Sınavlar, Federasyonca görevlendirilen en az dört kişilik sınav kurulu tarafından düzenlenir. Sınav kurulundaki eğitmenlerin üç yıldız dalış eğitmeni olması zorunludur. Eğitim sırasında, kendi konusunda uzman konuk eğitmenler de görev alabilir. Federasyon Başkanı, eğitimi izlemek ve eğitmen kurulunun çalışmalarını denetlemek için en az iki kişiden oluşan denetleme kurulu görevlendirebilir. Görevli eğitmenlerin, konuk eğitmenlerin ve denetçilerin tüm giderleri Federasyonca karşılanır.

Ön sınava ve eğitime katılım bedelleri Yönetim Kurulunca belirlenir.

Üç yıldız eğitmen eğitimine katılacaklarda aranan koşullar
MADDE 14
(1)
 Üç yıldız eğitmen eğitimine katılacak aday, bu Talimatın ilgili maddesindeki belgeleri ile ön sınav ücretini Federasyonun banka hesabına yatırdığına dair dekontu görevlilere ön sınavdan önce teslim eder. Eğitim öncesinde iki yıldız eğitmen bilgi ve becerileri konularında yapılacak ön sınavdan 100 üzerinden en az 80 puan alan adaylar eğitime katılabilirler. Ön sınavda başarılı olup üç yıldız eğitmen eğitimine katılabilecek adaylar eğitime katılım bedelini Federasyonun banka hesabına yatırdığına dair dekontu görevlilere eğitim başlamadan önce teslim ederler. Belgeleri noksan veya uygun olmayanlar ön sınava ve eğitime katılamazlar.

Üç yıldız eğitmen sınavı kapsamı
MADDE 15
(1) 
Adaylar sınav kapsamında;
a) Bir, iki ve üç yıldız dalıcı eğitimi konularından ve ders materyallerinden,
b) Bir, iki ve üç yıldız dalıcı, bir ve iki yıldız eğitmen eğitim programlarından ve konularından,
c) Bir, iki ve üç yıldız dalıcı pratik becerilerinden,
ç) Pratik ve teorik konulardaki ders anlatım ve uygulama tekniklerinden,
d) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve ilgili talimatlarından,
e) Eğitim süresince verilecek grup çalışmalarından ve ödevlerden,
f)  Eğitim süresince verilecek derslerden sorumludurlar.

(2) Eğitim süresince yapılacak sınav ve değerlendirmelerden adayın 100 üzerinden en az 80 puan alması gerekir. Eğitim sonunda eğitmen kurulu katılan tüm adayların aldıkları puanları ve sınav tutanaklarını içeren bir rapor hazırlayarak Federasyon Başkanına sunar. Başarılı olan adayların bilgi formları Federasyon Başkanlığınca düzenlenir ve geçici belge niteliğindeki bölümü ilgili kişiye verilir.  

Rehber dalıcı sınavı
MADDE 16
(1)
 Rehber dalıcı sınavı Federasyonca gerekli görülen sayıda yapılır. Rehber dalıcı sınavının içeriği, sınavın yapılacağı yer, tarih ve katılımcı sayısı Federasyon tarafından belirlenir. Sınavların yeri, tarihi ve süresi sınav tarihinden en az bir ay önce ilan edilir. Sınavlar, Federasyonca görevlendirilen en az dört kişilik sınav kurulu tarafından düzenlenir. Sınav kurulundaki eğitmenlerin üç yıldız dalış eğitmeni olması zorunludur. Federasyon Başkanı, sınavı izlemek ve sınav kurulunun çalışmalarını denetlemek için en az iki kişiden oluşan denetleme kurulu oluşturabilir. Görevli eğitmenlerin ve denetçilerin tüm giderleri Federasyonca karşılanır. Sınavlarının katılım ücreti Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Uzmanlık eğitmeni eğitimi ve sınavı
MADDE 17
(1)
 Uzmanlık eğitmeni eğitim ve sınavı Federasyonca gerekli görülen sayıda yapılır. Uzmanlık eğitmeni eğitimi ve sınavının içeriği, sınavın yapılacağı yer, tarih ve katılımcı sayısı Federasyon tarafından belirlenir. Eğitim ve sınavların yeri, tarihi ve süresi en az bir ay önce ilan edilir. Eğitim ve sınavlar Federasyonca görevlendirilen en az dört kişilik kurul tarafından düzenlenir. Kuruldaki eğitmenlerin üç yıldız dalış eğitmeni olması zorunludur. Eğitim sırasında, kendi konusunda uzman konuk eğitmenler de görev alabilir. Uzmanlık eğitmen adayları ilgili uzmanlık dallarında almış oldukları belgelerin birer kopyası ile Federasyonun banka hesabına yatırdığı sınav ödenti belgesini Federasyona sınav tarihinden önce teslim eder. Federasyon tarafından yeni açılan uzmanlıklar için, uzman dalıcı eğitmen eğitimine katılacak olanlarda uzman dalıcı belgesine sahip olma koşulu aranmaz. Federasyon Başkanı, eğitim ve sınavı izlemek ve kurulun çalışmalarını denetlemek için en az iki kişiden oluşan denetleme kurulu oluşturabilir. Görevli eğitmenlerin ve denetçilerin tüm giderleri Federasyonca karşılanır. Sınavlarının katılım ücreti Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM - Sağlık Koşulları
Dalıcıların sağlık koşulları
MADDE 18
(1)
 Donanımlı dalış sağlıklı olmayı gerektiren bir sportif faaliyettir. Bir, iki ve üç yıldız dalış eğitimine katılanlar ile uzmanlık eğitimine katılan dalıcılar dalış sağlığı, oluşabilecek hastalık ve kazalar ile ilgili olarak eğitimi verecek eğitmen tarafından bilgilendirildikten sonra Federasyonca hazırlanan Donanımlı Dalış Sağlık Bildirim Formunu (Form 9) doldurur ve imzalarlar. 18 yaşından küçük olanların belgesi velisi tarafından da imzalanır. Bu formda belirli bir hastalığı olduğunu beyan edenler dalış merkezi tarafından ilgili dal uzmanı hekim veya Sualtı ve Hiperbarik Tıp Uzmanına yollanarak dalışına sakınca olmadığına dair rapor almalıdır.

Eğitmen ve rehber dalıcı sağlık koşulları
MADDE 19
(1)
 Eğitmen,  rehber ve tanıtım dalışı yaptıranlar dalışta kendilerinden başka kişilerin de dalış emniyetinden sorumlu oldukları için tam sağlıklı olmak zorundadırlar. Bir, iki ve üç yıldız eğitmenler, rehber dalıcı eğitim ve sınavını başarıp belge almak için başvuran rehber dalıcılar ve tanıtım dalışı uzmanlığı alarak dalış kuruluşlarında tanıtım dalışı yaptıracak üç yıldız dalıcılar bir sualtı hekiminden madde 20’de belirtilen hususlar yönünden değerlendirilip, sağlık yönünden dalış yapmalarında sakınca olmadığını belirten rapor almak zorundadırlar.

(2) Sağlık muayeneleri bu talimatta yer alan “Sağlık Muayene Formu (Form 10)” kullanılarak yapılmalı ve bu form muayeneyi yapan merkezde saklanmalıdır. Muayene sonunda  “Eğitmen – Rehber / Dalıcı Sağlık Raporu formu (Form 11) kullanılarak rapor hazırlanmalıdır.

(3) Sağlık raporlarının geçerlik süresi beş yıldır. Sene ortasında sağlık raporu süresi bitenlerin çalışma belgesi rapor bitiş süresine kadar verilir. Bu sürede raporunu yenileyenlerin belgesi sene sonuna kadar uzatılır.

(4) Sağlık raporu alanların, raporun geçerlik süresi içinde dalışa bağlı ya da dalışla ilgisi olmayan, ama dalışı etkileyecek önemli bir hastalık geçirmeleri halinde bu durumu bildirerek sualtı hekiminden tekrar rapor alma yükümlülüğü vardır.Ü

(5) Sualtı hekimleri bu talimata göre yapılan muayene sonucunda raporlarına sağlık yönünden dalış yapamayacağına, yada geçici süreyle dalış yapamayacağına dair not düşülenleri Federasyona bildirmekle yükümlüdür. Sürekli ve geçici dalış yapamayacağına karar verilenlerin teorik eğitmenlik yetkisi hariç dalışla ilgili eğitmenlik yetkileri dondurulur. Geçici süreyle dalış yapamayacağına karar verilenler, sağlık durumları düzelip önerilen tarihte muayenelerini yaptırarak dalış yapabileceğine dair rapor aldıklarında eğitmenlik yetkileri geri verilir. Sualtı hekimlerinin verdiği raporların sonucuna Sağlık Kurulu aracılığıyla itiraz edilebilir. Sağlık kurulu gerekli görmesi halinde ek tetkik ve muayene yaptırarak itirazı karara bağlar.

Sağlık açısından dalışa uygunluk koşulları
MADDE 20
(1)
 Eğitmen, rehber ve tanıtım dalışı yaptıranların sağlık durumlarında kendi ya da dalış yaptırdıkları kişilerin sualtında güvenliğini tehlikeye sokacak bir engeli bulunmamalıdır. Bu nedenle dalışa uygunluk muayenelerinde efor kapasitesini sınırlayan, bilinç değişikliklerine neden olabilen, dalış hastalıklarının ortaya çıkmasını kolaylaştırabilen durumlar araştırılmalıdır. Sistem muayeneleri aşağıda belirtilen dalışa engel hastalık ve durumları tespit etmeye yönelik, belirtilen tetkikleri de değerlendirerek yapılmalıdır:

Solunum Sistemi:
Akciğerlerinde restriktif veya obstriktif bir hastalığı, solunum sıkıntısına ya da efor kapasitesinde düşmeye yol açacak herhangi bir hastalığı bulunmamalıdır. Daha önce yaptığı dalışlar esnasında atak geçirmemiş, stabil astımı bulunan ve solunum fonksiyon testleri normal sınırlarda olanlara dalış izni verilebilir. Ancak stabil olmayan astım hikayesi, solunum fonksiyon testlerinde obstrüksiyon bulgusu, daha önce yapılan dalışlarda astım atağı hikayesi bulunanlara sağlam raporu verilmez. Akciğerlerde hava hapsine yol açarak akciğer barotravmasını kolaylaştırabilecek kist, kavern, kavite, bül ve bleb gibi lezyonlar bulunmamalıdır. Bu lezyonların tespiti için daha önce çekilmemiş ise, ilk muayenede yüksek çözünürlüklü akciğer tomografisi çekilmesi önerilir. Muayenelerde solunum fonksiyon testleri de değerlendirilmelidir. Herhangi bir bulgu ya da şikayet olmadığı veya ilgili hekim zorunlu görmediği müddetçe muayenelerde akciğer grafisi çektirmek zorunlu değildir.

Kalp ve Dolaşım Sistemi:
Sualtında egzersiz kapasitesini sınırlayabilecek ya da bilinç kaybına yol açabilecek her türlü kalp ve dolaşım sistemi hastalığı varlığında dalış izni verilmez. Bir kardiyolog tarafından hemodinamik olarak önemsiz olduğu belirtilmedikçe, kardiyomiyopati, iskemik kalp hastalığı, kapak hastalıkları, siyanotik kalp hastalığı ve sağ-sol şantlar gibi her türlü organik kalp hastalığı dalışa engeldir. Tesadüfen ortaya çıkmış veya belirti veren iskemik kalp hastalığı varlığında dalışa izin verilmez. İlaç kullanımı gerektiren iskemik kalp hastalığı bulunanların, bypass ya da stent operasyonu geçirmesine rağmen iskemik şikayetleri devam edenlerin dalışına izin verilmez. Ancak yapılan girişim sonrası eğer revaskülarizasyon sağlanmışsa, eforlu EKG’si normal ise, son 6 ay süresince herhangi bir bulgu ve belirti görülmemiş ve fizik kondisyonu yerinde ise dalışa izin verilir. Sinüs aritmileri ve seyrek görülen ekstrasistoller dışındaki aritmileri olanlar kardiyoloji uzmanı tarafından konsülte edilmelidir. Kan basıncı üst sınırı 140/90 mmHg olmalıdır. Ancak ileri yaştakilerde yaşın etkisi göz önünde bulundurularak, herhangi bir ilaca gerek duyulmadığı, ya da kullandığı ilacın dalışa engel teşkil etmediği, herhangi bir uç organ hasarı tespit edilmediği durumlarda kan basıncı üst sınırı 155/95 mmHg olarak alınabilir. Kanda oksijen ve karbondioksit taşınma kapasitesini bozan hastalıkları olanlar ve kronik anemisi, hemoglobinopatisi, koagulopatisi bulunanlar eğitmen ve rehberlik yapamazlar. İlk muayenede ve 45 yaş üstündekilerin muayenesinde EKG çekilmesi zorunludur. Muayenelerde hemogram ve rutin biyokimya tetkikleri zorunludur.

Sinir Sistemi:
Santral sinir sistemi klinik ve fonksiyonel olarak tamamen normal olmalı, değerlendirme hem fiziksel hem de psişik açıdan yapılmalıdır. Eğitmen ve rehber dalıcılar psikolojik açıdan sualtında dalış faaliyetlerinin sorumluluğunu alacak yeterlilikte olmalıdır. Eğitmen ve rehber dalıcıların davranışının, iletişim kurma yetisinin, kooperasyonu ve entellektüel kapasitesinin değerlendirilmesi dalışa uygunluk muayenesinin bir parçası olmalıdır. Bilinç düzeyinde bozulmaya, konvülziyonlara, konuşma ve görme bozukluklarına, koordinasyon, oryantasyon ve denge kusurlarına yol açan her türlü sinir sistemi hastalığı dalışa engel teşkil eder. Dalışa uygunluk muayenesinde kraniyal sinirler, motor ve duysal fonksiyonlar, refleksler ve koordinasyon kontrol edilerek bulgular detaylı olarak kaydedilmeli, bu kayıtlar daha sonraki karşılaştırmalar için referans olarak kullanılmalıdır. Kognitif bozukluk ve psikiyatrik hastalık bulunmamalıdır. Kendisinin veya öğrencisinin sualtında güvenliğini tehlikeye sokacak psikolojik veya kişilik problemleri olmamalıdır. Klostrofobi, ciddi hareket hastalığı, görme bozuklukları, bulantı kusma, motor ve duysal belirtilerle birlikte görülen migren, çocukluk çağı febril konvülziyonları dışındaki konvülziyonlar, herhangi bir uyaran olmadan gelişen bilinç kaybı, tekrarlayan bayılma nöbetleri, bütün epilepsi türleri, nörosifiliz, omurilik ve beyin tümörleri, demiyelizan hastalıkların varlığında dalışa izin verilmez. Kafa içine cerrahi girişim yapılanlar, kafada çökme kırığı ya da delici yaralanma görülenler olası bir epileptik nöbet açısından detaylı muayenede dikkatle incelenmeli, gerekli görüldüğünde nöroloji ya da nöroşirurji konsültasyonu istenmelidir. Şizofreni, bipolar affektif bozukluk, unipolar affektif bozukluk tanısı almış kişilere tedavi ile asemptomatik hale gelmiş olsalar dahi dalış izni verilmez.

Sindirim Sistemi:
Sindirim sisteminde kusma, kanama, perforasyon, diyare ya da dalış esnasında sorun yaratabilecek şikayetlere neden olabilecek herhangi bir kronik hastalık bulunmamalıdır. Karaciğer ve pankreas fonksiyonları klinik olarak normal olmalı, aktif hepatit veya pankreatit bulunmamalıdır. Semptomatik hiatus hernisi ve aktif peptik ülseri bulunanlara, ancak tedaviden sonra bir yıl şikayetsiz dönem geçtikten sonra dalış izni verilir. Kronik inflamatuar barsak hastalığı varlığında dalış izni verilmez. Karın duvarında herni varlığı tedavi edildikten sonra dalış izni verilir.

Kas İskelet Sistemi:
Eğitmen ve rehber dalıcının tüm ekstremiteleri ve ekstremite hareketlerinde dalış aktivitesini ve becerilerini kısıtlayacak bir engel bulunmamalıdır. Disbarik osteonekroz bir meslek hastalığı olduğundan ileride referans olarak kullanılma ihtimaline karşı ilk muayenelerde disbarik osteonekroz tetkiki (Röntgen grafisi ya da MR) yapılması önerilir, ancak zorunlu değildir. Daha sonraki muayenelerde de şikayet ya da muayene bulgusunun olmadığı durumlarda disbarik osteonekroz tetkiki zorunlu değildir. Ancak fizik muayene bulgularına göre sualtı hekimi iskelet sistemi hastalıklarına yönelik ek tetkik isteyebilir.

Kulak-Burun-Boğaz (KBB) muayenesi:
Eğitmen ve rehber dalıcının işitme fonksiyonları çevresiyle sorunsuz iletişim kuracak düzeyde olmalı, orta kulak basınç eşitlemesini güçleştirecek bir problemi olmamalıdır. Otoskopik muayeneyle saptanacak zar retraksiyonları ve retraksiyon poşları östaki fonksiyonlarının bozuk olduğunu gösterir ve göreceli bir yasak oluşturabilir. Kulak zarlarında perforasyon ya da takılı ventilasyon tüpü olmamalıdır. Orta kulakta efüzyon saptanması, kronik orta kulak hastalığı olması, radikal ameliyat kavitesi bulunması, tamir edilmiş de olsa yuvarlak pencere rüptürü hikayesi bulunması durumlarında ve otoskleroz ameliyatı geçirenlerde dalışa izin verilmez. İç kulakta Meniere hastalığı ve tanımlanmış vestibüler sistem hastalıkları durumlarında da dalış izni verilmez. Sensorinöral işitme kaybı ve koklear implant takılmış olması ise dalışa mutlak engel oluşturmaz. Damak yarığı olanlarda (tamir edilmiş de olsa), tıkayıcı septum deviasyonu, burun polibi, alerjik nezle ve yerleşik sinüzit saptananlarda, larengosel varlığında KBB konsültasyonuyla durum değerlendirilerek ve gerekli tedaviler yapılarak dalış izni verilebilir.

Göz Muayenesi:
Eğitmen ve rehber gözlüksüz ya da gözlükle 15 metreden bir araç plakasını okuyabilecek düzeyde görme keskinliğine sahip  olmalıdır. Renk körlüğü dalışa engel değildir. Göze yapılan cerrahi girişimlerden sonra orbita içinde gaz bulunmadığından emin olduktan sonra göz doktorunun da onayıyla dalış izni verilmelidir.

Endokrin Sistem Muayenesi:
Diyabet tanısı konulmuş kişilerde uzun dönemde ateroskleroz, kardiyomiyopati, retinopati, periferik vasküler hastalıklar, nefropati ve nöropati gelişebileceğinden bu yönde araştırılmalı, bu komplikasyonlar varlığında dalışa izin verilmemelidir. İnsülin kullanmak durumunda olan diyabetiklerin dalışına izin verilmez. Ancak insülin kullanmayan, oral antidiabetik ile kontrol altına alınmış, hipoglisemi atakları hikayesi bulunmayanlara dalış izni verilebilir. Obesite de dahil olmak üzere efor kapasitesini kısıtlayan ve bilinç kaybına yol açabilecek diğer endokrin sistem hastalıklarında da dalış izni verilmemelidir.

YEDİNCİ BÖLÜM - Yetki Belgesi Alınması, Dalıcı ve Dalış Kuruluşlarının Sorumlulukları ve Denetlemeler
Yetki belgesi alınması
MADDE 21
(1)
 Donanımlı Dalış Yönetmeliğinin amaç ve kapsamında yer alan faaliyetleri yürüten resmi ve sivil tüm kurum ve kuruluşlar ile kişiler Federasyondan yetki belgesi almak zorundadırlar.

(2) Yetki belgesi almak için Yönetim Kurulu tarafından o yıl için belirlenmiş olan yetki belgesi, eğitmen ve rehber dalıcı ödentileri Federasyonun banka hesabına yatırılır. Gerekli belgeler yetki belgesi başvuru dilekçesi ile birlikte Federasyona gönderilir.  Dalış kuruluşuna, Disiplin Kurulu tarafından verilmiş olan para cezasını ödemeden yetki belgesi verilmez.

(3) Dalış kuruluşları, bünyelerinde en az iki yıldız dalış eğitmeni ve rehber dalıcıyı sözleşmeli olarak bulundurmak zorundadırlar. Ödenmemiş para cezası bulunan dalış eğitmeni ve rehber dalıcı faaliyette bulunamaz.

(4) Tüm ödentilerini ödemiş ve belge noksanı olmayan dalış kuruluşlarına yetki belgesi verilir.

(5) Yetki belgesi süresi 1 (bir) takvim yılı olup 01 Ocak- 31 Aralık tarihleri arasını kapsar.

(6) Dalış Kuruluşunun verdiği adres esas alınmak koşulu ile Federasyon haberli veya habersiz dalış kuruluşunu denetleyebilir.

(7) Federasyon, dalış kuruluşlarına iki adet yetki belgesi ve iki adet Federasyon bayrağı gönderir. Dalış kuruluşları yetki belgelerini dalış merkezi ve teknelerine görünür biçimde asmak, Federasyon bayrağını ise dalış teknesine asmak zorundadırlar.

Dalıcı ve Dalış Kuruluşlarının Sorumlulukları
MADDE 22
(1)
 Kişi ya da kuruluşlar, yetki belgesi almaksızın donanımlı dalışla ilgili hiçbir etkinlikte bulunamazlar. Kolluk görevlileri ve Federasyon bu konuda denetlemeye, dalış faaliyetini durdurmaya ve gerekli işlemleri yapmaya yetkilidirler.

(2) Disiplin Kurulunun vermiş olduğu para cezasını ödemeyen Dalış Kuruluşları Federasyondan hiçbir belge talep edemez, faaliyette bulunamazlar.

(3) Dalış kuruluşları, donanımlı dalış dışında kalan profesyonel dalış eğitimleri ya da dalışları ile ilgili faaliyette bulunamazlar.

(4) İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği Hiperbarik Tıp Ana Bilim Dalı’nın 28/8/2008 tarihli bilimsel görüş ve önerileri gereğince, 14 yaşını doldurmamış kişiler, tanıtım dalışı dahil hiç bir gerekçeyle donanımlı dalış yapamazlar.

(5) TSSF/CMAS belgesi olmayan TC vatandaşı dalıcılar Federasyondan almış olduğu dalış izin kimliği ile dalış yapabilirler. Dalış kuruluşu “Dalış İzin Kimliği Bilgi Kayıt Formu”nu doldurarak Geçici Dalış İzin Kimliğini dalıcıya verir. Doldurdukları formu, dalıcının diğer sistemden aldığı belgesinin fotokopisini ve fotoğrafını da ekleyerek en geç 15 gün içinde Federasyona yollarlar.

(6) Yabancı uyruklu dalıcılar kendi dalış belgeleri ile donanımlı dalış yapabilirler.

(7) Dalış kuruluşları başka il ya da ilçe sınırları içerisinde şube açmak isterlerse ayrıca yeni bir yetki belgesi almak zorundadırlar. Dalış kuruluşları yetki belgesinde kayıtlı bulundukları il dışında dalış faaliyeti gösterebilmeleri için o ilçe sınırları içinde bulunan yetkili bir dalış kuruluşu ile yetki ve sorumlulukların belirlendiği bir sözleşme yapmak zorundadırlar. Kıyıdan yapılacak dalış faaliyetlerinde veya dalış yapılan ilçede yetkili bir dalış kuruluşu yoksa kolluk görevlilerine bildirmek kaydıyla kendi yetki belgeleriyle dalış faaliyeti yapabilirler.

(8) Dalış kuruluşları ve eğitmenler, TSSF/CMAS dalıcı, eğitmen ve TSSF uzmanlık belgeleri haricinde, başka ülke federasyonlarının CMAS dalıcı, eğitmen ve uzmanlık belgelerini veremezler.

Denetlemeler
MADDE 23
(1)
 Federasyon, dalış kuruluşlarının Donanımlı Dalış Yönetmeliğine ve bu Talimata uygun olup olmadığını denetleyebilir.

(2) Denetlemede saptanan ihlaller açıkça denetleme belgesine yazılır ve bir kopyası dalış kuruluşu yetkilisine, eğitmen ya da rehbere imza karşılığı verilir. Denetimlerde tutulan tutanağın, denetlenen dalış kuruluşunun yetkilisi, eğitmeni ya da rehberinin imzalamaması durumunda ayrı bir tutanak tutulur.

(3) Federasyon, Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve bu Talimata aykırılık saptadığında, kuruluşun, sorumlu eğitmenin ve rehber dalıcının faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik tedbir kararı verebilir.

Yetki belgesi almak için dalış kuruluşundan istenecek belge ve bulundurmak zorunda oldukları malzemeler
MADDE 24
(1)
 Yetki belgesi almak için istenecek belgeler;

a) Spor kulüpleri için;
1) Yetki belgesi başvuru dilekçesi,
2) Yetki belge bedelinin ödendiğine dair makbuz,
3) Eğitmen ve rehber dalıcı ödentilerinin ödendiğine dair makbuz,
4) Üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası poliçe fotokopisi,
5) Spor Genel Müdürlüğü ya da Federasyonca verilen kulüp tescil fişi,
6) Görev yapacak rehber ve eğitmenlerin belge fotokopileri,
7) Görev yapacak rehber ve eğitmenler ile yapılmış sözleşmelerin asılları,
8) Eğitmen, rehber ve yetkili kişilerin imza örneği,
9) Malzeme bulundurma taahhütnamesi,
10) Eğitmen ve rehberlerin 19. Madde de belirtilen sağlık raporu örnekleri,

b) Dalış merkezleri için;
1) Yetki belgesi başvuru dilekçesi,
2) Yetki belge bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz,
3) Eğitmen ve rehber dalıcı ödentileri ilişkin makbuz,
4) Üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası poliçe fotokopisi,
5) Görev yapacak rehber ve eğitmenlerin belge fotokopileri,
6) Görev yapacak rehber ve eğitmenler ile yapılmış sözleşmelerin asılları,
7) Eğitmen, rehber ve yetkili kişilerin imza örneği,
8) Malzeme bulundurma taahhütnamesi,
9) Vergi levhası fotokopisi,
10) Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi (Şirketler için)
11) Kuruluş yetkilinin imza sirküleri (Şirketler için)
12) Eğitmen ve rehberlerin 19. Madde de belirtilen sağlık raporu örnekleri,
13) Tanıtım dalışı yaptıracak uzman dalıcıların sağlık raporları örnekleri.

(2) Dalış kuruluşlarının bulundurmaları gereken malzemeler:
Bulundurulan tüm malzemeler her an kullanıma hazır ve çalışır durumda olmalıdır. Bayrak ve flamalar temsil ettikleri kurum ve kuruluşlar ile kullanıldıkları kurum ve kuruluşlara yakışacak temizlik ve yenilikte olmalıdır.
a) Kompresör ya da yazılı tüp dolum anlaşması,
b) Denge yeleği (gereken sayıda),
c) Dalış tüpü (gereken sayıda),
ç) Regülatör (gereken sayıda),
d) Dalış elbisesi (gereken sayıda),
e) Ağırlık kemeri (gereken sayıda),
f) Maske, palet, soluma borusu (gereken sayıda),
g) Dalış şamandırası (en az 1 adet),
ğ) Dalış bayrağı (en az 1 adet),
h) Federasyon bayrağı (en az 2 adet),
ı) Diğer donanımlı dalış malzemeleri (gereken sayıda).

(3) Dalış kuruluşlarının dalış faaliyetinde bulundurmaları gereken ilkyardım malzemeleri;
a) Oksijen tüpü (en az 10 LT),
b) Oksijen tüpüne bağlı regülatör,
c) Rezervuarlı oksijen maskesi (en az iki adet)
ç) Su geçirmez kumaş, metal ya da plastik kutudan imal edilmiş; sarı, turuncu ya da kırmızı renklerde; steril malzemeleri koymak için ayrı bölmeleri bulunan; üzerinde ulusal ya da uluslararası ilkyardım simgesi bulunan “ ilkyardım çantası” yazan ilkyardım çantası (en az 1 adet),

(4) İlk yardım çantası içeriği:
a) Steril gazlı bez (üç farklı ebatta) 10 adet,
b) Yara temizleyici (en az 100 ml),
c) Sargı bezi, 2 adet,
d) Makas,
e) Fener,
f) Düdük,
g) Not kağıdı, kalem,
h) CPR maskesi,
i) Steril eldiven 2 adet,
j) Yanık kremi,
k) Yara bandı (çeşitli) 20 adet,
l) Alüminyum battaniye,
m) Elastik bandaj,
n) Turnike lastiği,

SEKİZİNCİ BÖLÜM - Başka Eğitim Sisteminden Alınmış Dalıcı Belgesinin TSSF/CMAS Belgesi ile Denkliği
MADDE 25
(1) 
Başka bir eğitim sisteminden dalıcı belgesi olup TSSF/CMAS belgesi almak isteyenler, dalış kuruluşları aracılığıyla bir üst düzey dalış eğitimine alınabilirler.
a) Yurt dışından alınmış CMAS bir yıldız, CMAS iki yıldız ve CMAS üç yıldız dalıcı belgeleri olan dalıcılara eşdeğerindeki TSSF/CMAS belgesi Federasyon tarafından verilir ve bir üst düzey eğitime katılabilirler.
b) T.C. vatandaşlarınca yurt dışından alınmış CMAS bir ve iki yıldız dalış eğitmeni belgeleri olanlar, belgenin alınmış olduğu ülkede vatandaşlık hakkı ya da oturma izni olmak ve bunu resmi bir evrakla belgelemek koşulu ile eşdeğerindeki TSSF/CMAS eğitmen belgesi verilir ve talimatta belirtilen diğer koşulları karşılamak koşuluyla bir üst düzey eğitime katılabilirler.
c) BSAC Sport Diver, NAUI Scuba Diver, PADI Open Water Diver, PADI Advanced Open Water Diver , PDIC Open Water Diver, SAA Club Diver, SSI Advanced Open Water Diver ve SSI Open Water Diver belgeleri, SEI Open Water Diver, NASE Open Water Diver, SAS Open Water Diver, SDI Open Water Diver belgesi olanlara TSSF/CMAS  bir yıldız dalıcı belgesine eşdeğer olarak kabul edilir.
d) BSAC Advanced Diver, NAUI Master Scuba Diver, , PADI Rescue Diver, PDIC Advanced Diver, SAA Dive Leader belgeleri, SEI Advanced Open Water Diver, NASE  Advanced Open Water Diver, SAS Advanced Open Water Diver, SDI Advanced Open Water Diver belgesi olanlara  TSSF/CMAS iki yıldız dalıcı belgesine eşdeğer olarak kabul edilir.
e) BSAC Dive Leader, NAUI Dive Master, PADI Dive Master, PDIC Dive Supervisor, SEI Dive Master, NASE Dive Master, SAS Dive Master, SDI Dive Master, SAA Dive Supervisor ve SSI Dive Master belgesi bulunanlara TSSF/CMAS üç yıldız dalıcı belgesine eşdeğer olarak kabul edilir.
f) Yukarıda belirtilen sistemlerden başka eğitim sisteminden alınmış dalıcı belgesinin TSSF/CMAS belgesi eşdeğerliğine Federasyon karar verir.

DOKUZUNCU BÖLÜM - Formlar
MADDE 26
(1)
 Dalış kuruluşları ve ilgili eğitmenlerce bu Talimatın ekindeki formlar kullanılacaktır.
a) Yetki Belgesi İstek Formu (Form 1)
b) Dalış Eğitmeni ve Rehber Ödenti Formu (Form 2)
c) Dalış Kuruluşu, Eğitmen/rehber Dalıcı Çalışma Sözleşmesi (Form 3)
ç) Yetkili Kişiler ve Eğitmen/rehber Dalıcı İmza Örnekleri (Form 4)
d) Malzeme Bulundurma Taahhütnamesi (Form 5)
e) Eğitmen ve Rehber Eğitimi Bilgi Formu (Form 6)
f) Eğitmen ve Rehber Eğitimi Sonuç Belgesi (Form 7)
g) Dalış Eğitmeni Sınavı Katılım İstek Belgesi (Form 8)
ğ) Sağlık Bildirim Formu (Form 9)
h) Sağlık Muayene Formu (Form 10)
ı) Eğitmen – Rehber / Dalıcı Sağlık Raporu (Form 11)
i) Risk Kabul Belgesi (Form 12)
j) Denetleme Formu (Form 13)

ONUNCU BÖLÜM - Yaptırımlar
MADDE 27
(1)
 Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve bu Talimat kapsamında;

1. Düzenledikleri eğitim sonunda öğrenciler için dosya düzenlemeyen, eğitim öncesi öğrenciden istemekle yükümlü olduğu belgeleri almayan ya da dosyalamayan, düzenlediği belgeyi saklamayan, belgeleri yapılacak denetlemelerde göstermeyen ve Federasyon tarafından istendiğinde vermeyen dalış kuruluşuna uyarı, eylemin tekrarında yetki belgesi bedelinin 2 katı tutarına kadar para cezası verilir.

2. Eğitimin bittiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Federasyona bilgi kayıt formunu göndermeyen dalış kuruluşuna uyarı, eylemin tekrarında yetki belgesi bedelinin 2 katı tutarına kadar para cezası verilir.

3. Yetki belgesinde kayıtlı dalış eğitmeni ve rehber dalıcıyı dalış etkinliğinde bulundurmayan dalış kuruluşuna yetki belgesi bedelinin 2 katı tutarına kadar para cezası verilir.

4. Yetki belgesinde kayıtlı dalış eğitmeni ile eğitim vermeyen dalış kuruluşuna yetki belgesi bedelinin 3 katı tutarına kadar, eylemin tekrarında yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarına kadar para cezası verilir.

5. Dalış eğitmenleri veya bu Talimatın 7 nci maddesinin ç bendindeki koşullar haricindeki rehber dalıcıların sözleşmeli olarak çalıştığı dalış kuruluşundan başka dalış kuruluşunda veya yetki belgesine kayıtlı olmadan dalış kuruluşunda görev alması veya eğitim vermesi halinde belgeleri bir yıla kadar süreyle askıya alınır. Yetki belgelerinde kayıtlı olmayan eğitmen veya bu Talimatın 7 nci maddesinin ç bendindeki koşullar haricinde rehber dalıcı çalıştıran dalış kuruluşuna yetki belgesi bedelinin 3 katı tutarına kadar para cezası verilir.

6. Dalış eğitmenlerinin yetki belgesi olmayan kuruluşta görev alması, eğitim vermesi ve bireysel olarak dalış eğitimi düzenlemesi durumunda eğitmenlik belgeleri bir yıl süre ile askıya alınır ve yetki belgesi bedelinin 10 katı tutarına kadar para cezası verilir.

7. Teorik ya da uygulama eğitimi vermeden bilgi kayıt formu düzenleyen dalış kuruluşuna yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarına kadar para cezası verilir ve eğitmenin eğitmenlik belgeleri bir yıla kadar süreyle askıya alınır.

8. Federasyondan yetki belgesi almaksızın her türlü sportif donanımlı dalış eğitimi ve uzmanlık eğitimleri verdikleri ve/veya dalış faaliyetinde bulunduğu saptanan kişi ve kuruluşlara yetki belgesi bedelinin 10 katı tutarına kadar para ceza verilir. İlgili resmi kurumlara suç duyurusunda bulunulur ve dalış malzemelerine kolluk kuvvetlerince el konularak dalış faaliyetlerinden men edilir.

9. Dalış kuruluşlarının denetlenmesinde Federasyonun belirlediği yetki belgesi alma koşullarından bir ya da birkaçını ihlal eden ve bulundurmak zorunda olduğu malzemeleri bulundurmayan, bildirdiği adreste faaliyet göstermeyen, adres değişikliğini Federasyona faks veya e-mail ile bildirmeyen dalış kuruluşuna uyarı, ihlalin giderilmemesi veya eylemin tekrarında yetki belgesi bedelinin 2 katı tutarına kadar para cezası verilir.

10. Federasyon denetçilerin görevlerini yapmasına engel olan veya güçlük çıkartan dalış kuruluşuna yetki belgesi bedelinin 2 katı tutarına kadar para cezası verilir

11. Dalışlarda; derinlik sınırlarına, eğitim düzeyi koşullarına veya güvenli dalış kurallarına uymayan dalış kuruluşuna ve/veya eğitmene yetki belgesi bedelinin 2 katı tutarına kadar, eylemin tekrarında yetki belgesi bedelinin 10 katı tutarına kadar para cezası verilir.

12. Dalış faaliyetlerinin, eğitimlerin ve tanıtım dalışlarının güvenli dalış kurallarına uygun olarak yürütülmemesi sonucunda yaralama veya ölüm meydana gelirse dalış kuruluşunun yetki belgesi, dalış yaptıran dalıcı, eğitmen ve rehber dalıcının belgeleri 6 aydan başlayan süre ile askıya alınır veya iptal edilir ve dalış kuruluşu ile dalış yaptıran kişilere yetki belgesi bedelinin 50 katı tutarına kadar para cezası verilir.

13. TSSF/CMAS dalıcı/eğitmen kimliği ya da dalış izin kimliği olmayan T.C. vatandaşlarına ya da dalıcı belgesi olmayan yabancı uyruklulara dalış yaptıran dalış kuruluşuna yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarında para cezası verilir.

14. Bilgi kayıt formunu birden çok kişi için kullanan, bilgi kayıt formu üzerinde tahrifat yapan, geçici dalış kimliğini bilgi kayıt formunda yer alan kişiden farklı kişiye veren dalış kuruluşlarına yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarına kadar para cezası verilir.

15. Federasyondan onay almadan dalışa yönelik etkinlik, yarışma ve spor etkinlikleri düzenleyenlere yetki belgesi bedelinin 3 katı tutarına kadar para ceza verilir.

16. İlgili kurum ve kuruluşlarca belirtilen koordinatların dışındaki alanlarda, dalışa yasak bölgelerde ve/veya belirlenen usul ve esaslar dışında dalış yaptıran dalış kuruluşuna uyarı, eylemin tekrarında yetki belgesi bedelinin 2 katı tutarına kadar para ceza verilir.

17. Avcılık için kullanılan zıpkın ve benzer tüm araçların dalış teknelerinde bulundurulması ya da donanımlı dalışta kullanılması durumunda dalış kuruluşuna yetki belgesi bedelinin 10 katı tutarında kadar para cezası verilir ve yetki belgesi 5 yıla kadar süreyle askıya alınır. Avcılık için kullanılan zıpkın ve benzer tüm araçları donanımlı dalışta kullananlara yetki belgesi bedelinin 10 katı tutarına kadar para cezası verilir. Bu tür kural dışı zıpkınla balık avcılığı yapan Federasyonun dalıcı veya eğitmenlerine yetki belgesi bedelinin 10 katı tutarında kadar para cezası verilir ve belgeleri 5 yıla kadar süreyle askıya alınır.

18. Endüstriyel dalışlarda kullanılan araç gereçler ve benzer tüm araçların dalış teknelerinde bulundurulması ya da donanımlı dalışlarda kullanılması durumunda dalış kuruluşuna uyarı, eylemin tekrarında yetki belgesi bedeline kadar para cezası verilir.

19. İş yerinin ve dalış teknesinin görünür yerine yetki belgesinin aslını asmayan, dalış teknesi ya da dalış botuna Federasyon bayrağını asmayan dalış kuruluşuna uyarı, eylemin tekrarında yetki belgesi bedeline kadar para cezası verilir.

20. Federasyonun dalış kuruluşlarından bilgi istemesi durumunda 15 gün içinde bilgi vermeyen dalış kuruluşlarına uyarı, eylemin tekrarında yetki belgesi bedeline kadar para cezası verilir.

21. Dalışlarda kullanılan, teknede veya dalışta bulundurulan donanımın güvenlik ve sağlık koşullarına uygun olmaması, tüp üzerindeki beş yılı geçmeyen test tarihi bulunmaması ya da düzenli test yapıldığını gösteren belgelerin bulundurulmaması durumunda dalış kuruluşuna yetki belgesi bedelinin 3 katı tutarına kadar para cezası verilir, eylemin tekrarında yetki belgesi 3 aydan başlamak üzere askıya alınır.

22. 14 yaşını doldurmamış kişilere eğitim veren, donanımlı dalış ya da tanıtım dalışı yaptıran dalış kuruluşuna yetki belgesi bedelinin 3 katı tutarına kadar para cezası verilir. İlgili eğitmene uyarı cezası verilir, eylemin tekrarında belgeleri bir yıla kadar askıya alınır. Tanıtım dalışlarını yetki belgesinde kayıtlı eğitmen gözetimi olmaksızın ve/veya yetki belgesinde kayıtlı tanıtım dalışı uzmanı olmayan 3 yıldız dalıcıya yaptıran dalış kuruluşuna yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarına kadar para ceza verilir.

23. Bu Talimatta tanımlanan donanımlı dalışlar dışında dalış yaptıran dalış kuruluşuna ve eğitmene yetki belgesi bedelinin 4 katı tutarında para cezası verilir.

24. TSSF dalıcı, eğitmen ve uzmanlık belgeleri haricinde diğer ülke federasyonlarının CMAS dalıcı, eğitmen ve uzmanlık belgelerini veren dalış kuruluşuna yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarında, eğitmene yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarında para cezası verilir.

25. Federasyonun kurumsal kimliğine zarar verici, Federasyonu ve görevlilerini küçük düşürücü, onur kırıcı yayın ve davranışta bulunanlar ile Federasyon çalışmalarını engellemeye yönelik yayın ve davranışta bulunanlara yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarında para cezası verilir. Eylemin tekrarında yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarında para cezası verilir ve belgeleri bir yıl süreyle askıya alınır.

26. Yapılan denetimde eğitmen ve rehber eğitimlerini eğitim bilgi formuna uygun olarak yapmadıkları saptanan dalış kuruluşuna uyarı, eylemin tekrarında yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarına kadar para cezası verilir ve üç yıldız eğitmenin eğitmenlik belgeleri bir yıla kadar süreyle askıya alınır.

27. Dalışlarda kullanılan hava kompresörü ve dalış tüplerinde yapılan gaz analizlerinde sağlıksız hava kullanıldığı saptanan dalış kuruluşuna uyarı, eylemin tekrarında yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarına kadar para cezası verilir.

28. Bu maddede düzenlenmeyen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve bu Talimata aykırılıklar durumunda dalış kuruluşları, dalıcı, eğitmen ve diğer kişilere yetki belge bedelinin 2 katı tutarına kadar para cezası verilir.

(2) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve Federasyon Talimatlarında belirtilen kurallara uymadıkları için iptal edilen veya askıya alınan yetki belgesi, eğitmen ve rehber dalıcı belgesi bedelleri geri ödenmez.

(3) Ceza tutarlarında, Disiplin Kurulunun karar tarihindeki Yönetim Kurulunun dalış merkezleri için belirlediği yetki belgesi bedeli uygulanır.

(4) Yukarıda belirtilen suçlarla ilgili cezalar Disiplin Kurulu tarafından verilir. Tahsil edilen cezalar Federasyona gelir kaydedilir.

(5) Belgenin askıya alınması süresi içinde dalış kuruluşu, eğitmen, rehber veya diğer ilgili kişiler faaliyette bulunamaz.

(6) Eylem tekrarlarında verilecek cezalarda son 3 yıllık süredeki aynı eyleme ilişkin cezalar esas alınacaktır.

ONBİRİNCİ BÖLÜM - Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 28
(1)
 3/9/2013 tarihli Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.

Belgelerin geçerliliği
GEÇİCİ MADDE 1
(1) 
Bu Talimatın yürürlüğe girmesinden önce dalıcı ve eğitmen olanlar bu Talimatta belirtilen uzmanlık koşullarını 2014 yılı sonuna kadar yerine getirmelidirler. 2014 yılı sonuna kadar bu Talimatta belirtilen uzmanlık eğitimi koşullarını yerine getirmeyenlerin eğitmenlik yetkileri durdurulur, ancak teorik eğitmenlik faaliyetlerine devam edebilirler.

(2) Bu talimat yürürlüğe girmeden önce eğitmen ve rehber olanlar Madde 19’da belirtilen sağlık koşullarını 2014 yılı sonuna kadar yerine getirmelidirler. Sağlık koşullarını yerine getirmeyen eğitmen ve rehberlerin eğitmenlik ve rehberlik yetkileri durdurulur, ancak teorik eğitmenlik faaliyetlerine devam edebilirler.

(3) İlk yardım, tanıtım dalışı, nitroks, kovuk dalışı, oksijen kullanımı, malzeme bilgisi ve bakımı ve tüp doldurma uzmanlıklarının eğitmen eğitimine katılacak olanlardan 2014 yılı sonuna kadar ilgili dalın uzmanı olma koşulu aranmaz.

(4) Bu Talimatın yayımından önce alınmış olan yetki belgeleri, yetki belgesinde belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir ve bu süre sonunda dalış kuruluşlarının yetki belgesi talebinde bulunmaları halinde; yetki belge bedeli ve eğitmen ödentileri ay hesabı ile ücretlendirilerek aynı yılın 31 Aralık tarihine kadar geçerli olmak üzere yetki belgesi verilir.

Yürürlülük
MADDE 29
(1) 
Bu Talimat Genel Müdürlük internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 30
(1)
 Bu Talimatın hükümlerini Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı yürütür.